Tư vấn và bảo trì các tiêu chuẩn

Chứng nhận ISO 9001:2015

Chứng nhận ISO 9001:2015 - Chứng nhận về hệ thống quản lý chất lượng

Chứng nhận ISO 27001

Chứng nhận ISO 27001 - Chứng nhận tiêu chuẩn bảo mật an ninh thông tin

Chứng nhận tiêu chuẩn SA 8000

Chứng nhận tiêu chuẩn SA 8000 - Tiêu chuẩn về trách nhiệm xã hội

Chứng nhận GLOBAL G.A.P

Chứng nhận GLOBAL G.A.P- Thực hành nông nghiệp tốt toàn cầu

Chứng nhận tiêu chuẩn ISO 22000:2018

Chứng nhận tiêu chuẩn ISO 22000:2018 - Chứng nhận về an toàn thực phẩm

Chứng nhận tiêu chuẩn HACCP

Chứng nhận HACCP - Hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn

Chứng nhận ISO 14001:2015

Chứng nhận ISO 14001:2015 - Chứng nhận về hệ thống quản lý môi trường

Chứng nhận ISO 45001:2018

Chứng nhận ISO 45001:2018 - Chứng nhận an toàn sức khỏe nghề nghiệp