Đại học Lincoln

Đại diện duy nhất của Đại học Lincoln tại Việt Nam

Viện UCI liên kết với đại học Lincoln tổ chức các khóa học nâng cao như QC Green Belt, HSE Green Belt, FSMS Green Belt,.. và các khóa học về quản lý chất lượng.