Đại học Charisma

Đại diện duy nhất của Đại học Charisma tại Việt Nam

UCI vinh dự trở thành đại diện duy nhất của trường Đại học Charisma tại Việt Nam