Hợp tác quốc tế

Đại diện duy nhất của Đại học Charisma tại Việt Nam

UCI vinh dự trở thành đại diện duy nhất của trường Đại học Charisma tại Việt Nam

Đại diện duy nhất của Đại học Lincoln tại Việt Nam

Viện UCI liên kết với đại học Lincoln tổ chức các khóa học nâng cao như QC Green Belt, HSE Green Belt, FSMS Green Belt,.. và các khóa học về quản lý chất lượng.

CQI - Chartered Quality Institute

CQI là tổ chức chuyên nghiệp trong việc cải thiện chất lượng sản phẩm, dự án và dịch vụ. Trải qua hơn 100 năm, CQI đã thiết lập các tiêu chuẩn chuyên nghiệp để quản lý chất lượng đạt mức xuất sắc tại Anh và trên toàn cầu.